Issue X
2010/1-2.

Papers
BAGLADI ORSOLYA: A gombászat terminológiájáról a terminológiai rendszerelméletek tükrében
BARRA MÁRIA: A felolvasás „mellékhatásai”: egy attitüdvizsgálat tanulságai
CSÖRGŐ ZOLTÁN: A pragmatikai szemlélet beépülése az idegen nyelvek oktatásának módszertanába. A nyelvtani progresszió pragmatikai alapú elemzése a Tangram aktuell tankönyvsorozat példái alapján
HARSÁNYI ILDIKÓ: Aktuális politikai események eltérő interpretációja a sajtószövegek metaforáiban
MÁSZLAINÉ NAGY JUDIT: A roma és magyar kisiskolások pragmatikai kompetenciájának fejlesztési lehetőségei a tanórákon
MÉSZÁROS ÁGNES: A nyelvi változás vizsgálata a magyar egészségbiztosítási szakszókincsben
RÁCZ SZILÁRD: A szájképek szerepe jelnyelvi kontaktusokban és változatokban
SASS BÁLINT ÉS PAJZS JÚLIA: Igei szerkezetek gyakorisági szótára – félautomatikus szótárkészítés nyelvtechnológiai eszközök segítségével
UDVARHELYI BEATRIX: Az alkohol beszédre gyakorolt hatásáról

Book reviews

Conference reviews

Linguists paths

Issue IX
2009/1-2.

Papers

Book reviews

Conference reviews

Issue XIV
2014/1-2.

Papers

Book reviews

Conference call

Issue XIII
2013/1-2.

Papers
KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT, CSIZÉR KATA, PINIEL KATALIN: Hallássérült nyelvtanulók egyéni változóinak vizsgálata: motiváció, képzetek, stratégiák
AUSZMANN ANITA: Magánhangzó-minőségek siketek szövegfelolvasásában
KOZMA KRISZTINA: Időskori jelfeldolgozás a tolmácsolás hatékonyságának tükrében
BÓNA JUDIT – VAKULA TÍMEA: Temporális sajátosságok 90 évesek spontán beszédében
NAVRACSICS JUDIT, SÁRY GYULA: Vizuális szófelismerés a kétnyelvűségben
GÓSY MÁRIA, GYARMATHY DOROTTYA, HORVÁTH VIKTÓRIA: Mondatismétlés, felolvasás és spontán beszéd progresszív afáziában
TATÁR ZOLTÁN: Beszélőprofil-alkotás lehetőségei a kriminalisztikai fonetikában
PREGITZER MÁRTA: Beszédpercepciós működések egy osztály ismételt vizsgálatának tükrében
ANJA BEREZNAI: Megfigyelés vagy teszt? Megértési képesség vizsgálata a kétnyelvű óvodában
LENGYEL ZSOLT: A mentális lexikon: életkortól függő strukturális tényezők

Book reviews

Conference reviews

Issue XII
2012/1-2.

Necrology

Papers

Interview

Book reviews

Conference reviews

Issue XI
2011/1-2.

Necrology

Papers
SZEKRÉNYESNÉ RÁDI ÉVA: A metafora alkalmazott nyelvészeti aspektusai
KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT ÉS CSIZÉR KATA: Nyelvtanulási célok, képzetek és az angol nyelv: Feltáró faktorelemzés szaknyelvet tanuló egyetemisták körében
BÓNA JUDIT: A különböző beszédstílusok az akusztikai-fonetikai és a percepciós vizsgálatok tükrében
SEBESTYÉN JÓZSEF: Matematikai struktúrák a terminológia szolgálatában
GÓSY MÁRIA ÉS GYARMATHY DOROTTYA: A lateralizáció tipikus és atipikus nyelvfejlődésben
LACZKÓ MÁRIA: Ikergyermekek nyelvi fejlettségéről egy adott életkorban
MÁRKU ANITA: A kódváltás pragmatikai okai, megítélése a kárpátaljai magyarok körében
MAKKOS ANIKÓ ÉS ROBIN EDINA: Explicitáció és implicitáció a visszafordításban
BORONKAI DÓRA: Az interakciós szerkezet és a szociokulturális tényezők összefüggései a spontán társalgásokban
DEME ANDREA: Egy nyolcéves gyermek énekelt és beszélt magánhangzóinak akusztikai jellemzői. Esettanulmány

Book reviews

Conference reviews

Issue VIII
2008/1-2.

Papers
BARTA PÉTER, T. LITOVKINA ANNA, HRISZTOVA-GOTTHARDT HRISZTALINA ÉS VARGHA KATALIN: Vegyülés a magyar, angol, német, francia és orosz antiproverbiumokban
BEKE ANDRÁS: Az alapfrekvencia-eloszlás modellezése a beszélőfelismeréshez
CONSTANTINOVITS MILÁN ÉS VLADÁR ZSUZSA: Terminológiai rendezés a nemzetközi kereskedelemben: elvek és esetek
GYARMATHY DOROTTYA: Különböző zajok hatása a beszédprodukcióra
KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT, CSIZÉR KATA ÉS SÁFÁR ANNA: Magyarországi siketek a jelnyelvről: egy kérdőíves kutatás eredményei
KOVÁCS LÁSZLÓ: Nyelvi hálózatok a mentális lexikonban – Agykapocs-kutatás
LACZKÓ MÁRIA: A szövegértési nehézségek hátterében meghúzódó részkészségekről egy vizsgálat tükrében
LENDVAI-DÉCSY KORNÉLIA: A magyar nyelv helyzete az Európai Unióban a csatlakozás után
LESI ZOLTÁN: Automatikus formai verselemzés
MARKÓ ALEXANDRA ÉS GRÁCZI TEKLA ETELKA: Az eldöntendő kérdő modalitás megvalósulása a nyelőcsőbeszédben
MÁRKU ANITA: Szókölcsönzés a kárpátaljai magyar főiskolások és egyetemisták körében
MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA: A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban
N. TÓTH ZSUZSA: Milyen a jó fordítás?
VÁRKUTI ANNA: Felszíni és kognitív angol nyelvi kompetencia-mérés a Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban

Book reviews

Conference reviews

Issue XV
2015/1-2.

Papers
ENDRÉDY ISTVÁN – NOVÁK ATTILA: Szótövesítő programok összehasonlítása és alkalmazásaik
PRÓSZÉKY GÁBOR – INDIG BALÁZS: Magyar szövegek pszicholingvisztikai indíttatású elemzése számítógéppel
LACZKÓ MÁRIA – KOVÁCSNÉ NAGY IBOLYA Hogyan hat a számítógép a digitális nemzedék írására, helyesírására?
KOVÁCS LÁSZLÓ: Kognitív struktúrák és márkaasszociációk
CSERNICSKÓ ISTVÁN: Nyelvek vetélkedése a nyelvi tájképben: kárpátaljai példa
ILDIKÓ CSAJBOK-TWEREFOU: Language acquistion and the dynamics of language use in a multilingual context
BEREZNAI ANJA: Wortdefinitionen bei ein- und mehrsprachig aufwachsenden Kindern
LAKATOS BOGLÁRKA: Másképp észlelik-e az érzelmeket a nők és a férfiak?
NÉMETH MÁTYÁS – NAGY JÁNOS: Hogyan ítélik meg különböző életkorú hallgatók a beszélő személyiségét?
BÓNA JUDIT: Újraindítások fiatalok, idősödők és idősek beszédében
HANTÓ RÉKA: Látássérült (vak) személyek szövegértése a vizualitáshoz kötődő jelentéstartalmú szavak vonatkozásában

Book reviews

Conference reviews

Conference call